Συμβουλευτική & Kαθοδήγηση σε Έργα - banner

Συμβουλευτική & Καθοδήγηση σε Έργα

Συμβουλευτική & Kαθοδήγηση σε σε Έργα - Μελέτες Έργων Πληροφορικής_1

 

Η WAYTECH.GR αναλαμβάνει, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία από την υλοποίηση πληθώρας σύνθετων έργων πληροφορικής, την συγγραφή και ολοκλήρωση μελετών εφαρμογής και υλοποίησης για απλά και πιο σύνθετα έργα πληροφορικής. Πέραν από την υλοποίηση των έργων η WAYTECH.GR δύναται να διαθέσει τις υπηρεσίες της για τον σχεδιασμό και την δημιουργία προδιαγραφών έργων πληροφορικής, εκπόνησης RFP και ανάλυσης απαιτήσεων. Η ανάλυση απαιτήσεων αποτελεί την πρώτη φάση του έργου και αναπόσπαστο κομμάτι για την συνολική επιτυχή πορεία του έργου, αποτελώντας το βασικό οδηγό υλοποίησης του.

 

Μια ολοκληρωμένη ανάλυση απαιτήσεων όπως αυτές που συντάσσει η WAYTECH.GR, για απλά και πιο σύνθετα έργα πληροφορικής, κατ’ ελάχιστο περιλαμβάνει:

Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου και των Υποσυστημάτων του

√ Αναλυτικό Σχέδιο Αρχιτεκτονικής Εξοπλισμού και Δικτύου

 Κάλυψη αναγκών των Χρηστών των Υποσυστημάτων

√ Ασφάλεια & Επίπεδα Ελεγχόμενης Πρόσβασης Χρηστών

 Ανάλυση Λειτουργικών Απαιτήσεων Συστήματος (διαδικασίες, αναγκαία έντυπα, κωδικοποιήσεις, πρωτόκολλα ποιοτικού ελέγχου, κ.λ.π.)

 Αναλυτικές Προδιαγραφές του Συστήματος Διεπαφής και εμπειρίας Χρήστη (UI/UX),

 Πιθανή διασύνδεση με τρίτα συστήματα

 Αναλυτικό & Δεσμευτικό Χρονοδιάγραμμα όλων των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου

 Πρόγραμμα και υλικό εκπαίδευσης των χρηστών του συστήματος

Συμβουλευτική & Kαθοδήγηση σε σε Έργα - Μελέτες Έργων Πληροφορικής_2

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής


Συμβουλευτική & Kαθοδήγηση σε Έργα - Διαχείριση Έργων Πληροφορικής_1

 

 

Η WAYTECH.GR έχει καταλήξει στην καταλληλότερη και πιο ρεαλιστική μεθοδολογία υλοποίησης έργων Πληροφορικής η οποία αποτελεί έναν επιτυχή συνδυασμό θεωρίας και πράξης.

Διαθέτει στελέχη τα οποία έχουν φέρει εις πέρας τέτοια έργα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Η συσσωρευμένη αυτή εμπειρία στην εταιρεία διασφαλίζει την ορθή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση ιδιαίτερα μεγάλων και σύνθετων έργων πληροφορικής.

Η εταιρεία ακολουθεί διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες διαχείρισης έργων και τα κυριότερα χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας που συνήθως ακολουθείται είναι:

 

 Ελεγχόμενη διαχείριση επιχειρησιακής αλλαγής από άποψη επένδυσης και επιστροφής της

√ Ενεργή συμμετοχή των χρηστών του τελικού προϊόντος καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής του, για να εξασφαλιστεί ότι καλύπτει τις λειτουργικές, περιβαλλοντικές, υποστηρικτικές και διαχειριστικές απαιτήσεις τους

 Ελεγχόμενη και οργανωμένη αρχή, μέση και τέλος

 Ξεκάθαρη οργανωτική δομή για την Ομάδα Έργου

 Καλή επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών

√ Αυτόματος διοικητικός έλεγχος οποιασδήποτε απόκλισης από το τελικό Σχέδιο Έργου

 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε οποιαδήποτε απαίτηση

Συμβουλευτική & Kαθοδήγηση σε Έργα - Διαχείριση Έργων Πληροφορικής_2

Η μεθοδολογία υλοποίησης έργου που συνήθως ακολουθεί η WAYTECH.GR είναι μια προσέγγιση για τη διαχείριση έργου βασισμένη σε διαδικασίες.

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τα συστατικά γύρω από το κεντρικό μοντέλο διαδικασιών.


Εκπαίδευση


Συμβουλευτική & Kαθοδήγηση σε Έργα - Εκπαίδευση_1

 

Η WAYTECH.GR διαθέτει τους κατάλληλους συνεργάτες ώστε να αναλάβει την εκπαίδευση των πελατών ή κάποιων στελεχών τους τόσο σε εφαρμογές και προϊόντα που η ίδια έχει αναπτύξει όσο και σε λογισμικά και μηχανογραφικό εξοπλισμό διεθνών οίκων.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων και για τις ανάγκες της εκπαίδευσης αναπτύσσεται εκπαιδευτικό υλικό και εγχειρίδια χρήσης τα οποία παραδίδονται στους εκπαιδευόμενους και καλύπτουν πλήρως τα αντικείμενα της εκπαίδευσης.

Για κάθε θεματική ενότητα δημιουργείται αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ομάδας των εκπαιδευομένων δεδομένου του ρόλου τους στη λειτουργία ενός συστήματος.

 

Η επιτυχία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος προκειμένου να έχει τα αναμενόμενα οφέλη θα πρέπει να βασίζεται στην αλληλουχία:

 Ανάλυσης Αναγκών

 Σχεδιασμού

 Υλοποίησης

 Αξιολόγησης

 

Πολλά από τα στελέχη της WAYTECH.GR έχουν πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση προϊόντων καθώς είναι είτε πιστοποιημένοι μηχανικοί λογισμικού είτε πιστοποιημένοι εκπαιδευτές.

Συμβουλευτική & Kαθοδήγηση σε Έργα - Εκπαίδευση_2

Συμβουλευτική & Καθοδήγηση σε Έργα απο την WAYTECH.GR